top of page

Algemene voorwaarden & Privacy

Algemene voorwaarden

 

Bij deelname aan evenementen van Los Jamberes VZW, met maatschappelijke zetel te Sint-Laureisstraat 93, bus 4, 2018 Antwerpen, Register rechtspersonen Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE0747.858.023 (hierna "Los Jamberes" of "de organisator"). Bereikbaar via E-mail: hello@losjamberes.com
 

 1. Inschrijving
Elke Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement. De inschrijving is geldig indien zowel de aan registratie en aan de betaling volledig is voldaan en als de voorwaarden geaccepteerd zijn.

 

2. Herroepingsrecht
Alle inschrijvingen, evenementen en diensten vallen onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.
Hierdoor kan een deelnemer, in geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, geen aanspraak maken op een terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

3. Afgelasting van het evenement - overmacht - aansprakelijkheid

Los Jamberes is enkel aansprakelijk voor aan haar toerekenbare tekortkomingen en is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan ten gevolge hiervan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het inschrijvingsgeld.
Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van Los Jamberes om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten ("fait du Prince"), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden. Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding, maar de organisator zal alles in het werk stellen om het evenement over te dragen naar een andere datum, waarnaar de inschrijving automatisch wordt overgedragen. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht en kunnen instemmen met deze nieuwe datum of aangeven dat ze niet kunnen deelnemen, wat niet automatisch tot een recht op een terugbetaling leidt.


CORONA
Elke aanwezigheid op een openbare plaats waar fysiek mensen samenkomen (en sporten) leidt tot een verhoogd risico op blootstelling aan virussen zoals COVID-19. Deelname aan dergelijke evenementen is vrijwillig en op risico van de deelnemer waardoor de Los Jamberes nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor het oplopen van een besmetting. Indien evenementen laattijdig door veranderende en dwingende maatregelen worden geannuleerd, is Los Jamberes niet verplicht deze evenementen op een later moment opnieuw te organiseren en is er ook geen verplichte teruggave van het inschrijvingsgeld. Deelname aan een evenement met ziekteverschijnselen wordt ten sterkste afgeraden. Contacteer hiervoor de organisator.

 

4. Wijzigingen deelname
Indien een deelnemer, wegens beroeps-, medische of andere dwingende persoonlijke redenen genoodzaakt zijn om hun deelname te annuleren kan het inschrijfbewijs overgedragen worden op een andere deelnemer, als die aan dezelfde voorwaarden kan deelnemen en sluit een meerprijs, wegens geldende lidmaatschappen, bijhorende kortingen of administratieve kosten, voor de nieuwe deelnemer niet uit. Hiervoor neem je contact op met Los Jamberes op hello@losjamberes.com.

5. Deelname
Enkel deelnemers ouder dan 18 jaar zijn toegelaten op onze evenementen.
De deelnemer zal ten allen tijde de geldende wegcode kennen, respecteren en naleven en dient ten allen tijde te waken over zijn eigen veiligheid, die van andere deelnemers én van andere weggebruikers. Nooit kan deelname een een evenement gelden als excuus om geldende verkeersregels te overtreden of om instructies door politie, de organisatie of vrijwilligers niet te respecteren.

Los Jamberes vraagt elke deelnemer met aandrang om aan het milieu te denken tijdens de evenementen en ten alle tijde geen afval in de natuur te gooien.

Los Jamberes behoudt zich het recht om deelnemers die de deelname-bepalingen niet respecteren uit te sluiten.

 

6. Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7. Betaling
Een deelname is pas geldig na betaling, zowel online als offline en na ontvangst van een bevestigingsmail.
Los Jamberes meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

8. Gezondheid
Deelnemers verklaren door inschrijving over een goede, fysieke gezondheid te beschikken. De organisatie raadt preventief een sportmedisch advies bij een erkende (sport)arts aan.
De organisator verklaart de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen te hebben voor het evenement. De deelnemer verklaart de van kracht zijnde maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisator aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en alsdan geldende regels, strikt te zullen opvolgen.

 9. Opmerkingen/klachten
Alle klachten en opmerkingen dienen ingediend te worden per mail via hello@losjamberes.com. Deze zullen binnen de 10 dagen na ontvangst behandeld worden. 

10. Geldigheid clausules
Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

 

11. Toepasselijk recht - bevoegdheid
Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschillen m.b.t. deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

Los Jamberes geeft veel om uw privacy en waakt er dan ook over om die privacy voor haar gebruikers optimaal te verzekeren. Voor de werking van de website van Los Jamberes en het verzorgen van de door de klant geplaatste bestelling, heeft Los Jamberes evenwel bepaalde gegevens van de klant nodig.  In deze Privacy Verklaring wordt een overzicht gegeven van wat Los Jamberes met deze gegevens doet en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is.

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies worden gebruikt.  Indien u na het doornemen van onderhavige Privacy Verklaring vragen heeft hierover kan u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking:

De Vereniging Zonder Winstoogmerk’ ‘Los Jamberes’, met zetel te 2018 Antwerpen, Sint-Laureisstraat 93, en ondernemingsnummer 0747.858.023.

Hoofdactiviteit: internationale ‘cycling community’, zijnde een gemeenschap van fietsliefhebbers die samen fietstochten maken en vrijblijvend sportactiviteiten (fietsevenementen, - stages en -reizen) organiseren. Los Jamberes heeft eveneens een webwinkel ter beschikking voor de aankoop van fietskledij en accessoires.

Website: www.losjamberes.com

E-mail: hello@losjamberes.com

 

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website van Los Jamberes, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring.

De Privacy Verklaring kan op ieder ogenblik worden herwerkt en geüpdatet om aan de geldende privacywetgeving tegemoet te komen. De geüpdatete verklaring wordt van kracht van zodra ze op de website van Los Jamberes te raadplegen is.

 

 

Artikel 1: Wettelijk kader

Los Jamberes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, onder meer:

 • de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’, evenals de wijzigingen aan deze wet;

 • de Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer  ten opzicht van gegevensverwerking (GDPR);

 • de anti-spambepalingen uit Boek XII van het ‘Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie’.

 

Artikel 2: Vergaring persoonsgegevens

Los Jamberes kan uw persoonsgegevens op volgende manieren vergaren:

 • Categorie 1: bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie;

 • Categorie 2: bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel;

 • Categorie 3: bij het aanmelden als lid op haar website/ het aanmaken van een ‘membership’;

 • Categorie 4: bij het toetreden tot haar forum en haar applicatie(s);

 • Categorie 5: bij inschrijving/deelname aan haar evenementen;

 • Categorie 6: via cookies.

 

Artikel 3: Welke persoonsgegevens?

Los Jamberes verwerkt volgende persoonsgegevens :

 • Categorie 1: bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie:

 • IP-adres;

 

 • Categorie 2: bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel:

 • IP-adres;

 • voornaam en achternaam;

 • leveringsadres: straat, nummer, bus, postcode, woonplaats, land/regio;

 • contactgegevens: telefoon- en/of gsm-nummer en e-mailadres;

 • persoonsgegevens: geboortedatum, geslacht, kledingmaat;

 • bedrijfsgegevens: firmanaam, ondernemingsvorm, btw-nummer, ondernemingsnummer, adres zetel;

 

 • Categorie 3: bij het aanmelden als lid op haar website/het aanmaken van een ‘membership’:

 • IP-adres;

 • E-mailadres;

 • gebruiksnaam;

 • wachtwoord;

 

 • Categorie 4: bij het toetreden tot haar forum en haar applicatie(s):

 • IP-adres;

 • Contactgegeven: telefoon- en/of gsm-nummer en e-mail adres;

 • gebruiksnaam;

 • wachtwoord;

 

 • Categorie 5: bij inschrijving/deelname aan haar evenementen;

 • IP-adres;

 • voornaam en achternaam;

 • contactgegevens: telefoonnummer, gsm-nummer en e-mailadres;

 • persoonsgegevens: geboortedatum, geslacht;

 • bedrijfsgegevens: firmanaam, ondernemingsvorm, btw-nummer, ondernemingsnummer, adres zetel;

 

 • Categorie 6: via cookies:

Zie hierna onder artikel 9.

 

Specifiek bij deelname aan evenementen en/of het toetreden tot het forum en de applicaties van Los Jamberes:

Door uw deelname aan evenementen van Los Jamberes en/of het toetreden tot het forum en de applicaties van Los Jamberes verklaart u zich akkoord met een (eventueel) gebruik van uw gegevens, foto’s of portretrecht in druk, film, video en dergelijke, voor promotionele doeleinden van Los Jamberes en hun partners en haar evenementen of in het kader van de communicatie tussen de leden van het forum en de applicaties en het gebruik hiervan. De deelnemer/het lid zal hiervoor nooit een vergoeding kunnen claimen. Gedurende het volledige verloop van alle evenementen dient iedere deelnemer apart zich te schikken naar de geldende verkeersregels en er wordt geacht dat deze gekend zijn vooraleer een deelnemer deelneemt. Het overtreden van de geldende verkeersregels kan nooit aanleiding zijn voor enige aansprakelijkheid van de organisatie, hun leden, bestuur noch hun vrijwilligers van VZW Los Jamberes.

De deelnemer/het lid verklaart zich eveneens bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen. De deelnemer verleent toestemming aan Los Jamberes om zijn/haar locatie tijdens deze evenementen realtime te volgen, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.

Uiteraard staat het de deelnemer/het lid steeds vrij zijn/haar toestemming op elk ogenblik in te trekken conform de modaliteiten voorzien onder artikel 7.

 

Artikel 4: Doeleinden van de verwerking

Los Jamberes verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij zij enkel die gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Uw gegevens worden onder andere (niet-limitatief) gebruikt met als doel:

 • het verwerken van uw bestelling via de webwinkel;

 • het aanvaarden van de betaling;

 • om te kunnen deelnemen aan activiteiten;

 • om met u te communiceren en u beter te informeren over de producten en diensten van Los Jamberes;

 • om met u te communiceren en u beter te informeren over de producten en diensten van partners van Los Jamberes (mits toestemming)

 • het versturen van uitnodigingen en eventueel nieuwsbrieven (mits toestemming);

 • het verbeteren van uw ervaring op de webwinkel en het behandelen van eventuele klachten of vragen in verband daarmee;

 • het bekomen van sponsoring of eventueel subsidiëring via de overheid;

 • de veiligheid van de website te verzekeren: fraude te voorkomen;

 

Artikel 5: Doorgifte aan derden

Los Jamberes zal  uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens evenwel worden meegedeeld aan derden die aan Los Jamberes diensten leveren of die in naam en voor rekening van Los Jamberes diensten verstrekken en die noodzakelijk zijn om bepaalde doelstellingen te realiseren (ICT-providers, mailproviders, payment service providers, cloudproviders).

Zo doet Los Jamberes onder meer beroep op de diensten  van:

1. Sendcloud & Bpost: doet postleveringen voor Los Jamberes. Bpost heeft een verwerkersovereenkomst ter beschikking klik hier.

Bpost verwerkt volgende gegevens:

 • Naam en voornaam;

 • Geslacht;

 • Leveringsadres: straat, nummer, bus, postcode, woonplaats, regio/land;

 • Contactgegevens: telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres;

 • Bedrijfsgegevens: firmanaam en ondernemingsvorm;

 

2. Mollie, Stripe & Bancontact: verwerkt betalingen voor Los Jamberes en verwerkt hierbij volgende gegevens:

 • Betalingsgegevens: bankrekeningnummer, debet kaartnummer, creditcardnummer;

 • IP-adres;

 • Internet browser en apparaat;

 • Naam en voornaam;

 • Adresgegevens: straat, nummer, bus, postcode, woonplaats, regio/land;

 • Contactgegevens: telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres;

 • Informatie over de aankoop zoals product, datum en tijdstip bestelling, enzovoort.

In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens eveneens worden overgedragen aan derden:

 • in ieder geval, met uw voorgaande toestemming;

 • ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving;

In voormelde gevallen zal Los Jamberes in alle redelijkheid pogen u van tevoren te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. U erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Overdracht van gegevens buiten Europese Economische Ruimte (EER):

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden bewaard of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) voor de doeleinden zoals omschreven in dit Privacy beleid. Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd of via een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. Voor zover persoonsgegevens buiten de EER  worden verwerkt, zorgt Los Jamberes er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten, vergelijkbaar met de bescherming die zij in de EER zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

Artikel 6: Duur van de verwerking

Los Jamberes bewaart uw gegevens nooit langer dan nodig om de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit Privacy beleid worden omschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor Los Jamberes verplicht is de informatie te bewaren.

 • Categorie 1: bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie:

Gedurende de duurtijd van uw bezoek aan de website.

 • Categorie 2: bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel:

Voor de duur van de klantenrelatie.

 • Categorie 3: bij het aanmelden als lid op haar website/het aanmaken van een ‘membership’;

Voor de duur van het lidmaatschap;

 • Categorie 4: bij het toetreden tot haar forum en haar applicaties;

Voor de duur van het lidmaatschap of uw toestemming.

 • Categorie 5: bij inschrijving/deelname aan haar evenementen;

Voor de duur van de evenementen of uw toestemming.

 • Categorie 6: via cookies:

Zie artikel 9.

Als Los Jamberes uw gegevens niet langer hoeft te gebruiken en er geen noodzaak is om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijdert Los Jamberes de gegevens van haar systemen of anonimiseert Los Jamberes die gegevens opdat zij u niet kan identificeren.

 

Artikel 7: Uw rechten

  1. Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Los Jamberes van uw persoonsgegeven maakt.

  1. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U hebt steeds het recht te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U erkent evenwel dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

  1. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet  tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

  1. Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door Los Jamberes verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

  1. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Los Jamberes te contacteren:

 • hetzij per mail: hello@losjamberes.com;

 • hetzij per brief naar het adres te 2018 Antwerpen, Sint-Laureisstraat 93;

Los Jamberes verbindt er zich toe zo snel als mogelijk te reageren op uw verzoek.

Daarnaast beschikt u ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel: +32(0)2 274 48 00

Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

 

U kan tevens een voorziening voor een burgerlijke rechtbank (vordering tot schadevergoeding) instellen indien u schade zou lijden als gevolg van een foutieve verwerking van uw persoonsgegeven.

 

Artikel 8:  Beveiliging en aansprakelijkheid

Los Jamberes neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te bewerkstelligen. Dit betreft een inspanningsverbintenis. Los Jamberes is enkel aansprakelijk in geval van bewezen nalatigheid, opzettelijke fouten of bedrog.

Los Jamberes maakt gebruik van beveiligde verbindingen wanneer u via wanneer u haar (bijvoorbeeld via de webwinkel) persoonsgegevens verstrekt. Betaalt u bij Los Jamberes via de webwinkel, dan gebeurt dit steeds via een beveiligde server.

In geen geval kan Los Jamberes aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw logingegevens en het gebruik van uw paswoord. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website van op uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 9: Cookie Policy

9.1. Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Cookies zijn kleine bestanden uitgezonden door de server van Los Jamberes en geplaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u de website bezoekt.  Cookies worden gebruikt om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het onthouden van uw voorkeuren, datgene onthouden wat u in een winkelwagentje heeft geplaatst , of het aantal mensen berekenen dat verbonden is met de website. Dit helpt om je een betere gebruikservaring te bieden wanneer je de website bezoekt en laat Los Jamberes ook toe haar website te optimaliseren.

Het spreekt voor zich dat uw cookie-informatie niet wordt gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Deze cookie policy geeft duidelijke en volledige informatie over de cookies die de website van Los Jamberes gebruikt en hun doel.

De website van Los Jamberes maakt gebruik van cookies om onder meer het bestelproces te realiseren. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Los Jamberes ingekeken worden.

9.2. Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 • Functionele of technisch noodzakelijke cookies:

Dit zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan de website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dit type cookie is noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen (vb.: taalvoorkeur, beeldschermvoorkeur, gebruikersnaam en overeenstemmend wachtwoord).

Hiermee kan Los Jamberes haar website optimaliseren. Deze cookies zorgen er onder meer ook voor dat u toegang heeft tot bepaalde delen van de website. Als u deze cookies weigert, kan het zijn dat sommige delen van de website niet zullen werken of alleszins niet optimaal zullen werken. Los Jamberes gebruikt deze cookies om de website correct te laten werken: producten in uw winkelmandje te plaatsen, in te loggen met uw eigen inloggegevens,  en dergelijke meer. Deze cookies zorgen ervoor dat u een meer gepersonaliseerde ervaring heeft als u de website bezoekt.

Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijst Los Jamberes u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: Los Jamberes oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 • Andere cookies (vb.: analytische cookies, advertisement/marketing cookies):

Met analyserende cookies wordt kennis opgedaan teneinde de gebruiksnavigatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat gebruikers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben. Deze cookies houden bij hoe vaak u de website bezoekt, welke zoekmotor en zoekterm u gebruikt, op welke link u klikt, hoe lang u de website bezoekt. Deze gegevens laten toe om op anonieme wijze statistieken bij te houden omtrent het websitegebruik door de bezoekers.

Los Jamberes maakt gebruik van analyserende cookies.

Advertisement/marketing cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden, om u persoonlijke berichten toe te sturen, advertenties en promoties. Deze bevatten een unieke sleutel die in staat is zoekpatronen van individuele bezoekers te onderscheiden, of die een code kan bevatten die kan worden omgezet in een reeks van surfgewoontes of in informatie over de gebruiksvoorkeuren die elders opgeslagen zijn. Denk maar aan nieuwsbrieven of aanbiedingen via partnersites of op sociale media (Facebook, Instagram, Pinterest). Deze cookies zien welke producten u bekijkt. De data worden gebruikt om u relevante inhoud en advertenties te laten zien.

Los Jamberes maakt gebruik van advertisement/marketing cookies.

9.3. Duurtijd

Het merendeel van de cookies die Los Jamberes gebruikt zijn tijdelijke of “session” cookies, die automatisch verwijderd worden uit uw browser wanneer uw sessie voltooid is.  U dient zelf geen actie te ondernemen om ze te verwijderen.

9.4. Uw toestemming en hoe cookies controleren?

Bij uw eerste bezoek aan de website van Los Jamberes wordt gevraagd om de cookies te aanvaarden. U kan de installatie van de cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. Let wel op het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kan maken.

Door gebruik te maken van onze webwinkel, gaat u evenwel akkoord met ons gebruik van cookies.

Indien u de cookies die door onze website  of door een andere website geïmplementeerd worden wenst te beperken of te blokkeren, kan u dit doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Zo kan u uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  U kan ook alle cookies die al op uw computer aanwezig zijn verwijderen. Hou hierbij wel rekening dat u dan steeds uw voorkeuren handmatig dient aan te passen telkenmale u de website bezoekt en dat sommige diensten of voorzieningen mogelijk niet zullen werken of dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen.

 

Contact

Heb je vragen?

Neem dan gerust contact op met Los Jamberes op bovenvermelde contactgegevens.

 

 

Deze Privacy Verklaring werd opgesteld op 1 oktober 2021.

 

***

bottom of page